โยคะ เรียนโยคะด้วยตัวเอง

ประโยชน์จากการฝึกโยคะ ประโยชน์ การเล่นโยคะ

โยคะคืออะไร โยคะร้อนคืออะไร ประเภทของโยคะ บทความโยคะ
หน้าแรกโยคะ > การฝึกโยคะท่าต่างๆ >โยคะมีกี่ประเภท

ประเภทของโยคะ

ประโยชน์จากการฝึกโยคะ คือ การที่เราได้ฝีกโยคะทำให้ กาย จิตใจ ของเรา้แน่วแนว สงบและ มีสมาธิ ร่างกายผ่อนคลายจากการตึงเครียด นอกจากนี้ การฝึกโยคะยังช่วยรักษา ระบบต่างๆของร่างกาย กล้ามเนื้อกระดูก ระบบเส้นประสาทต่างๆให้สมบูรณ์ และสร้างสมดุลให้ร่างกาย เราสามารถแจกแจงประโยชน์ของการฝึกโยคะได้ดังนี้

  ชนิดประเภทของโยคะ
 • ราชาโยคะ (Raja Yoga)
 • กรรมโยคะ (Kamar Yoga)
 • ภักติโยคะ (Bhakti-Yoga)
 • ญาณโยคะ (Jnana Yoga)
 • ตันตระโยคะ (Tantra Yoga)
 • หฐโยคะ (Hatha Yoga)
 • มนตราโยคะ (Montra Yoga)
 • ไอเยนคาร์โยคะ (Iyengar Yoga)
 • บิครัมโยคะ หรือโยคะร้อน (Bikram Yoga)
 • อัษฎางค์โยคะ (Ashtanga Yoga)
 • วินยาสะโยคะ( Vinyasa Yoga)
 • ครีปาลุ โยคะ (Kripalu Yoga)
 • ศิวะนันทะโยคะ (Sivananda Yoga)
 • หะฐะโยคะ( Hatha Yoga)
 • หยินโยคะ (Yin Yoga)

บทความเกี่ยวกับโยคะ
การฝึกโยคะท่าต่างๆ